Kresťanská Misia Maranata header image

Kto sme

Sme Spoločenstvo veriacich zamerané na posolstvo Ježiša Krista.

Naša vízia

1.    Kázať Evanjelium (Rim 1:14-17)

2.    Činiť učedníkov

3.    Zakladať Zbory  (Mar 16:15) (Matúš 28:19-20)

4.    Aby  bol oslávený Boh a naplnené potreby ľudí 

5.    Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne. (Habak.2:2-3)

 

V čo veríme

  • Veríme v jedného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého – Stvoriteľa všetkých vecí.
  • Veríme že, Pán Ježiš Kristus – jednorodený Syn Boží, bol počatý z Ducha Svätého, narodený z panny, bol ukrižovaný, zomrel a bol vzkriesený, vystúpil na nebesia a teraz sedí po pravici Boha Otca.
  • Veríme, že Biblia vo svojej úplnosti je inšpirované Božie Slovo.
  • Veríme vo vzkriesenie z mŕtvych, vo večnú radosť spasených a večný trest zatratených.
  • Veríme v osobné spasenie veriacich skrze preliatu krv Ježiša Krista.
  • Veríme v posvätenie skrze slovo Božie a Ducha Svätého a v osobnú svätosť a čistotu srdca i života.
  • Veríme v Božie uzdravenie skrze vieru v mene Pána Ježiša, a že uzdravenie je už vo vykúpení.
  • Veríme v krst vodou. Veríme v krst Duchom Svätým.
  • Veríme v kresťanskú  nádej v skorý návrat Ježiša Krista.

Máš záujem podporiť Božiu prácu?

O nás:  Markíza; STV1,2; ČTV

Maranata

Maranatha (either מרנא תא; maranâ’ thâ’ or מרן אתא; maran ‘athâ’ grécky μαραναθά) — fráza je z aramejčiny, presnejšie v sýrskom dialekte, ktorá sa použila jediný krát v Novej Zmluve  a taktiež v Knihe Didaché (starokresťanské dielo z 1. storočiaUčenie Pána hlásané národom dvanástimi apoštolmi). Táto fráza sa neprekladá, ale transliteruje do gréčtiny.

Táto fráza sa nachádza na konci prvého listu Korinťanom (1 Kor. 16:22).

Na konci knihy Zjavení Jána (ZJ 22:20) sa tá istá fráza používa ako modlitba alebo prosba, tentoraz ale preložená do gréčtiny ako „Pozri, Hospodin“

V niektorých Bibliách sa „maranata“ prekladá ako „Príď, Pane náš!“ alebo  „Príď, Pane Ježiši!“ (v tejto variante sa fráza zapisuje ako „Marana tha!“) .

Existuje ešte ďalšia variant tejto frázy a tá sa zapisuje ako „Maran atha“ čo sa prekladá ako „Pán ide“, „Pán príde“ alebo „Pán prišiel“.

 

Použitie slova Maranata / Maranatha

Túto frázu prvý Kresťania používali ako pozdrav pri stretnutí.  Používal ju aj apoštol Pavol v spomenutom 1 liste Korinťanom 16 v 22. Verši:
22. Ak niekto nemiluje Pána, anafema, maranafa.
V tomto verši by sme frázu“ anafema, maranafa“  mali chápať ako  „nech bude odlúčený do času príchodu Pána“ v Evanjelickom preklade anafema ako „nech je prekliaty!“.
Alternatíva k tejto časti verša spočíva v tom, že fráza „maranata“ nemá zmyslové spojenie s predchádzajúcou vetou a podľa všetkého je spojená s veršom nasledujúcim:
22. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty!
23. Pán Príde. Milosť Pána Ježiša s vami!
Slovo „Maranata“ sa používalo v službe,  na prizvanie Božej prítomnosti pri večeri Pánovej  a na vyjadrenie priania, aby sa Pán vrátil na potvrdenie svojho Kráľovstva.

To sa rovná prosbe cirkvi v modlitbe: „Nech príde Kráľovstvo Tvoje“.
Vo vzťahu k Ježišovi má „Maranata dva významy – modlitba – „Pozri Pán“ – ale i vyjadrenie viery – „Pán skoro príde!“
Používanie slova v časoch Novej Zmluvy  označovalo vieru v očakávaní veriacich na príchod Pána Ježiša.  Táto viera znamenala želanie vyhlásiť, že návrat Pána Ježiša bude podporený silou s duchovnými darmi a znameniami, s ktorými Pán koná v svojom prostredí, týmto ukazujúc, že On žije v Svojom Národe!
V časoch starej zmluvy  cestoval Kráľ na to, aby sa konala spravodlivosť. Trubač šiel pred ním a trúbil na trúbu, čím upozorňoval národ : „Ide Kráľ!“
A tí, ktorí čakali na spravodlivosť si želali, aby Kráľ prišiel aj k ním. Ľudia v kraji, ktorý Kráľ práve navštívil sa na jeho príchod pripravovali – čistili a opravovali cesty a tým  chceli ukázať svoju pokoru a želanie podriadiť sa Kráľovi.
Presne takto dnešná cirkev, nachádzajúc sa v komunikácii s Pánom a prejavmi Jeho sily v duchovných prejavoch a znameniach, ktoré potvrdzujú kázané Slovo, netrpezlivo očakáva slávny návrat Pána Ježiša, aby vzal Svoju Cirkev.
A cirkev bez prestávky vyhlasuje, že „Pán Príde!“ a modlí sa „Maranata! O, hľaď, Pán Ježiš!“

 


close window

Miesta & časy služieb

Spišská Nová Ves

Nedeľa: o 10:00 hod.
Ul.Duklianska 3017
05201 Spišská Nová Ves

Licince

Nedeľa: o 14:00 hod.
Licince Kaštieľ

Zobraz všetky služby

Liptovský Mikuláš

Nedeľa: o 15:00 hod.
Ul. Komenského 57
Zborová budova

Michalovce

Nedeľa: o 10:00 hod.
Vedľa zimného štadióna
(podnik Flinston)

Ostrava (Česká republika)

Nedeľa: o 15:00 hod.
Ostrava Mariánské Hory
Ul. Kravařská 8

Nedeľa: o 17:00 hod.
zasadačka Mestského úradu


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress